artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych przez Gminę Przyrów.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.97.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania osób kierujących instytucjami kultury w Gminie Przyrów tj. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie, oraz Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmniejszenia kwoty odpisu na Fundusz Mieszkaniowy.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.95.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.