artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmniejszenia kwoty odpisu na Fundusz Mieszkaniowy.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.95.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Przyrowie zarządzania mieniem gminy Przyrów.