artykuł nr 1

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYRÓW

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów zatwierdzonego Uchwałą Nr 207/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 r. dokonana została Uchwałą Nr 138/XXI/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 27 września 2013 r.