artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.125.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr Or.0050.124.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania osób kierujących instytucją kultury w Gminie Przyrów tj. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie oraz Głównego Księgowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr Or.0050.123.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr Or.0050.122.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr Or.0050.121.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.