artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.122.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr Or.0050.121.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr Or.0050.120.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2023 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr Or.0050.119.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr Or.0050.118.2022 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie.