Zarządzenie Wójta gminy nr 0151/67/05

W sprawie: powołania Komisji spisowej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji kasy Urzedu Gminy na dzień 30 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/66/05

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/65/05

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/64/05

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/63/05

W sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych pozostających na stanie wyposażenia Urzędu Gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/62/05

W sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2006 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/61/05

W sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2006 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/60/05

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2006 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/59/05

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/58/05

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/57/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawę oleju opałowego”.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/56/05

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/55/05

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/54/05

W sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenie ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/53/05

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Zimowe utrzymanie dróg gminnych – zima 2005 - 2006”.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/52/05

W sprawie: projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/51/05

W sprawie: powołania Komisji spisowej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji wyposażenia na dzień 31 listopada 2005 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/50/05

W sprawie: powołania Komisji spisowej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych na dzień 30 listopada 2005 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/49/05

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/48/05

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/47/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawa oleju opałowego”.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/46/05

W sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji p.n. ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Przyrów ul. Zarębska – Stanisławów - Zarębice realizowanej w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/45/05

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/44/05

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/43/05

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/42/05

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/41/05

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/40/05

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/21/05 Wójta Gminy Przyrów z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/39/05

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/38/05

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/37/05

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/36/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawę paliw”

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/35/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Dowóz i odwóz uczniów do szkół w Przyrowie”.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/34/05

W sprawie odstąpienia od naliczania czynszu najmu lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/33/05

W sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/32/05

W sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Woli Mokrzeskiej

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/31/05

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/30/05

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/29/05

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/28/05

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/27/05

W sprawie pokrycia kosztów związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego na terenie Gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/26/05

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/25/05

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/24/05

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/23/05

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/22/05

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/21/05

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/3/05 Wójta Gminy Przyrów z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/20/05

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/3/05 Wójta Gminy Przyrów z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/19/05

W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/18/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawę paliwa”

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/17/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej zwanej również Studium programowo-przestrzennym zagospodarowania ścieków dla Gminy Przyró

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/16/05

W sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/15/05

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/14/05

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/13/05

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/12/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawę oleju opałowego”.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/11/05

W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2005 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/10/05

W sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2005 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/09/05

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2005 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/08/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sieraków”.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/07/05

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/06/05

W sprawie odstąpienia od naliczania czynszu najmu lokalu użytkowego dla Klubu Sportowego “PIAST” w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/05/05

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/04/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawę paliwa”.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/03/05

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/02/05

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/01/05

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawę oleju opałowego”.

Dostępne kategorie:
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005