główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu z przez...

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 16:09

2. Rok 2020

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Dotyczy: prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącym przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej na potrzeby Gospodarstwa Rybackiego „Pstrąg (wylęgarni i odchowalni pstrąga) w Sygontce, ul. Leśna, dz. ewid. nr 226, obręb 0011 Sygontka”.

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 16:00

3. Rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeŁ energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów. Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów”. Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów”. Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności p...

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 15:53

4.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 15:42

5. Rok 2020

Zapytanie ofertowe

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów”, „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów”, „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów”.

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 14:14

6. Rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2020 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów

Utworzony: 2020-04-01 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 16:41

7. Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Przyrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Przyrów. Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2003-05-14 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30 Status pod względem zgodności z ustawą Strona interneto...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 21:28

8. Redakcja Biuletynu

Redakcja biuletynu

Osoby redagujące stronę Biuletynu Informacji Publicznej: Tomasz Korgól - tel.: 34 355 41 21 wew. 29; Robert Deska - tel.: 34 355 41 21 wew. 39.

Utworzony: 2003-04-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 19:33

9. Wybory 2020

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych...

W związku z ogłoszonym na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy Przyrów jest zamknięty dla obsługi bezpośredniej interesantów. Zgłoszenia członków do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00. zgłoszenia mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W ...

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 10:54

10. Wybory 2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyboró...

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 10:49

11. Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

GMINA PRZYRÓW Rodzaj Gmina wiejska Województwo śląskie Powiat częstochowski Ulica Częstochowska 7 Kod pocztowy 42-248 Miejscowość Przyrów Kontakt tel./fax: 34 355 41 20 do 23 e-mail: przyrow@przyrow.pl Adres skrzynki podawczej ePUAP /9w99dche0v/skrytka /9w99dche0v/SkrytkaESP Wójt mgr inż. Robert Nowak tel.: 34 355 41 20 Przewodniczący Rady Gminy Maria Stępień tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 30 Sekretarz Gminy Dorota Wojciechowska tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 24 Skarbnik Ewelina Sikora-Migalsk...

Utworzony: 2003-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 20:22

12. Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

Komórka organizacyjna Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych, pokój nr 17, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 34. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. Aktualny wypis z rejestru gruntów dla działek dla których ma być wydane zaświadczenie o położeniu działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty....

Utworzony: 2020-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 10:49

13. Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości

Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości

Komórka organizacyjna Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych, pokój nr 17, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 34. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku, oświadczenie przedstawiające aktualny stan wypisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazan...

Utworzony: 2020-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 10:48

14. Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka organizacyjna Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych, pokój nr 17, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 34. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych z zaznaczonym terenem (w przypadku braku wypisu określającego numerację działek wymagana dodatkowo mapa ewidencyjna) lub mapa zasadnicza do celów projektowych dla terenu objętego wnioskiem. Pełnom...

Utworzony: 2020-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 10:44

15. Ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy

Komórka organizacyjna Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych, pokój nr 17, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 34. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej. Kopia mapy zasadniczej/katastralnej w skali 1:500/1:1000/1:2000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem – 2 egzemplarze. Graficzne przedstawion...

Utworzony: 2020-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 10:44

16. Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota

Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota

Komórka organizacyjna Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, pokój nr 14, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 40. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. Dokument potwierdzający wykonanie zabiegu zaszczepienia psa. Rachunek / faktura za wykonany zabieg. Oświadczenie właściciela zwierzęcia. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Sposób dostarczania dokumentów Wymagane...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 10:35

17. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizyc...

Ogólny opis W przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości od 17 czerwca 2017 r. obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego...

Utworzony: 2020-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-29 23:25

18. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Ogólny opis Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Zgoda właściciela gruntu nie jest wymagana w...

Utworzony: 2020-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-29 22:49

19. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...

Komórka organizacyjna Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, pokój nr 14, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 40. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Sposób dost...

Utworzony: 2020-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-29 21:44

20. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania...

Komórka organizacyjna Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, pokój nr 14, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 40. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty w przypadku wydania zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Sposób dostarczania dokumentów Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu n...

Utworzony: 2020-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-29 21:41