artykuł nr 1

Kadencja 2002-2006

Rejestr Uchwał Rady Gminy
(kadencja 2002 – 2006)

L.p.Numer uchwałyData podjęciaTreść uchwały (w sprawie):
1.1/I/0219.11.2002 r.wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
2.2/I/0219.11.2002 r.wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
3.3/I/0219.11.2002 r.powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej
4.4/I/0219.11.2002 r.powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
5.5/II/0211.12.2002 r.akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny
6.6/II/0211.12.2002 r.zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW
7.7/II/0211.12.2002 r.określenia podatku od nieruchomości na 2003 rok
8.8/II/0211.12.2002 r.zatwierdzenia wykazu i deklaracji służących do naliczenia podatku
9.9/II/0211.12.2002 r.ustalenia podatku od środków transportowych
10.10/II/0211.12.2002 r.podatku od posiadania psa
11.11/II/0211.12.2002 r.ustalenia opłaty targowej
12.12/II/0211.12.2002 r.ustalenia ceny za 1 m³ wody dostarczanej z wodociągu gminnego
13.13/II/0211.12.2002 r.ustalenia ceny za 1 m³ ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej
14.14/II/0211.12.2002 r.zmiany Uchwały budżetowej n 2002 rok Nr 184/XXVII/02 z dnia 23 marca 2002 roku
15.15/II/0211.12.2002 r.uchwalenia Statutu Gminy Przyrów
16.16/III/0326.03.2003 r.przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
17.17/III/0326.03.2003 r.uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
18.18/III/0326.03.2003 r.uchwalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
19.19/III/0326.03.2003 r.ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
20.20/III/0326.03.2003 r.przyznania limitu kilometrów na używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych
21.21/III/0326.03.2003 r.uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
22.22/III/0326.03.2003 r.przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
23.23/III/0326.03.2003 r.uchylenia uchwał : Nr 12/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. i Nr 13/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 r.
24.24/III/0326.03.2003 r.zmiany Uchwały Nr 57/IX/99 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 21 sierpnia 1999 roku w sprawie jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
25.25/III/0326.03.2003 r.zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
26.26/III/0326.03.2003 r.przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003 - 2007
27.27/III/0326.03.2003 r.udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej
28.28/III/0326.03.2003 r.zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów
29.29/III/0326.03.2003 r.zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej
30.30/III/0326.03.2003 r.utworzenia środków specjalnych przy Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Przyrowie
31.31/III/0326.03.2003 r.upoważnienia do zawarcia porozumienia z Gminą Dąbrowa Zielona dotyczącego współfinansowania części inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowościach Przyrów, Aleksandrówka, Św. Anna
32.32/IV/0326.04.2003 r.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za rok 2002
33.33/IV/0326.04.2003 r.ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
34.34/IV/0326.04.2003 r.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w placówkach oświatowych dla pracowników nie będących nauczycielami
35.35/IV/0326.04.2003 r.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Przyrowie
36.36/IV/0326.04.2003 r.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie
37.37/IV/0326.04.2003 r.uchylenia Uchwały Nr 18/III/03 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 26 marca 2003 roku
38.38/IV/0326.04.2003 r.zmiany Uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku
39.39/V/0330.05.2003 r.skrócenia czasu pracy Publicznego Przedszkola w Przyrowie
40.40/V/0330.05.2003 r.zmiany Uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku
41.41/VI/0330.06.2003 r.zmiany Uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku
42.42/VII/0311.09.2003 r.w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
43.43/VII/0311.09.2003 r.wieloletniego programu inwestycyjnego
44.44/VII/0311.09.2003 r.zmiany Uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku
45.45/VII/0311.09.2003 r.przekazania przez Gminę Przyrów zadań związanych z dalszym kształceniem i wychowaniem uczniów w Ochotniczych Hufcach Pracy – Gimnazjum dla Dorosłych w Częstochowie prowadzonym przez Gminę – Miasto Częstochowa
46.46/VII/0311.09.2003 r.zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren Przyrowa
47.47/VIII/0327.11.2003 r.określenia podatku od nieruchomości na 2004 rok
48.48/VIII/0327.11.2003 r.ustalenia podatku od środków transportowych
49.49/VIII/0327.11.2003 r.uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
50.50/VIII/0327.11.2003 r.zmiany Uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku
51.51/VIII/0327.11.2003 r.zmiany Uchwały Nr 57/IX/99 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 21 sierpnia 1999 roku w sprawie jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
52.52/VIII/0327.11.2003 r.przystąpienia do sporządzenia zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”
53.53/IX/0323.12.2003 r.ustalenia podatku od środków transportowych
54.54/IX/0323.12.2003 r.zmiany Uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku
55.55/IX/0323.12.2003 r.zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
56.56/X/0402.03.2004 r.ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
57.57/XI/0430.03.2004 r.przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
58.58/XI/0430.03.2004 r.zmiany uchwały Nr 174/XXV/2001 z dnia 16 listopada 2001 roku o ustaleniu opłaty administracyjnej
59.59/XI/0430.03.2004 r.zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW
60.60/XI/0430.03.2004 r.uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
61.61/XI/0430.03.2004 r.obniżenia punktów procentowych, wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego
62.62/XII/0428.04.2004 r.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2003 rok
63.63/XIII/0422.07.2004 r.zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie
64.64/XIII/0422.07.2004 r.Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem Planu Gospodarki Odpadami Gminy Przyrów
65.65/XIII/0422.07.2004 r.zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok Nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku
66.66/XIII/0422.07.2004 r.zaciągnięcia kredytu w banku komercyjnym
67.67/XIII/0422.07.2004 r.wieloletniego programu inwestycyjnego
68.68/XIII/0422.07.2004 r.uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyrów na lata 2004 - 2013
69.69/XIII/0422.07.2004 r.nabycia na własność przez gminę Przyrów nieruchomości Skarbu Państwa
70.70/XIV/0423.10.2004 r.zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
71.71/XIV/0423.10.2004 r.zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok Nr 60/XI/04 z dnia 30.03.2004 r.
72.72/XIV/0423.10.2004 r.zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w ramach linii kredytowych ze środków NFOŚ i GW
73.73/XIV/0423.10.2004 r.zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW
74.74/XIV/0423.10.2004 r.

podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Przyrów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizację partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER +, Schemat 1

75.75/XV/0430.11.2004 r.uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
76.76/XV/0430.11.2004 r.zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok Nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku
77.77/XV/0430.11.2004 r.ustalenia podatku od środków transportowych
78.78/XV/0430.11.2004 r.podatku od posiadania psa
79.79/XV/0430.11.2004 r.określenia podatku od nieruchomości na 2005 rok
80.80/XV/0430.11.2004 r.ustalenia opłaty targowej
81.81/XV/0430.11.2004 r.ustalenia opłaty administracyjnej
82.82/XV/0430.11.2004 r.wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody żywej – drzewa dąb szypułkowy zlokalizowanego na działce nr 192/9 w Sierakowie gm. Przyrów, pow. Częstochowski
83.83/XVI/0430.12.2004 r.zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok Nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku
84.84/XVI/0430.12.2004 r.ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
85.85/XVI/0430.12.2004 r.ustalenia wysokości diet dla radnych
86.86/XVI/0430.12.2004 r.wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
87.87/XVI/0430.12.2004 r.uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
88.88/XVI/0430.12.2004 r.przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2005
89.89/XVI/0430.12.2004 r.szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
90.90/XVII/0525.02.2005 r.zaopiniowania projektu planu aglomeracji “Przyrów”
91.91/XVII/0525.02.2005 r.szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
92.92/XVII/0525.02.2005 r.zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
93.93/XVII/0525.02.2005 r.ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
94.94/XVII/0525.02.2005 r.zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej im. Hanki Sawickiej
95.95/XVII/0525.02.2005 r.zmian w budżecie gminy na 2005 rok
96.96/XVII/0525.02.2005 r.ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
97.97/XVII/0525.02.2005 r.przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
98.98/XVII/0525.02.2005 r.zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie
99.99/XVII/0525.02.2005 r.utworzenia rachunku dochodów własnych przy Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie
100.100/XVIII/0530.04.2005 r.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2004 rok
101.101/XVIII/0530.04.2005 r.ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
102.102/XVIII/0530.04.2005 r.ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przyrów
103.103/XVIII/0530.04.2005 r.likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej
104.104/XVIII/0530.04.2005 r.zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
105.105/XVIII/0530.04.2005 r.zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Przyrów
106.106/XIX/0530.06.2005 r.zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Przyrów
107.107/XIX/0530.06.2005 r.zmian w budżecie gminy na 2005 rok
108.108/XX/0526.09.2005 r.zabezpieczenia finansowania zadania pn. “Remont mostu przez rzekę Wiercicę w miejscowości Zalesice”
109.109/XX/0526.09.2005 r.zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
110.110/XX/0526.09.2005 r.zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu “Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” na Remont mostu przez rzekę Wiercicę w miejscowości Zalesice
111.111/XX/0526.09.2005 r.zmian w budżecie gminy na 2005 rok
112.112/XXI/0530.11.2005 r.określenia podatku od nieruchomości na 2006 rok
113.113/XXI/0530.11.2005 r.ustalenia podatku od środków transportowych
114.114/XXI/0530.11.2005 r.szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
115.115/XXI/0530.11.2005 r.uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
116.116/XXI/0530.11.2005 r.wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 - 2009
117.117/XXI/0530.11.2005 r.zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
118.118/XXI/0530.11.2005 r.zaciągnięcia kredytu komercyjnego z Banku Ochrony Środowiska
119.119/XXI/0530.11.2005 r.zmian w budżecie gminy na 2005 rok
120.120/XXI/0530.11.2005 r.ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
121.121/XXI/0530.11.2005 r.przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2006
122.122/XXII/0530.12.2005 r.uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
123.123/XXII/0530.12.2005 r.zmian w budżecie gminy na 2005 rok
124.124/XXIII/0624.02.2006 r.przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2006 rok
125.125/XXIII/0624.02.2006 r.zmiany Uchwały Nr 120/XXI/05 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1.01.1996 do 31.12.1996
126.126/XXIII/0624.02.2006 r.zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Przyrowie przy ul. Szkolnej 44
127.127/XXIII/0624.02.2006 r.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie
128.128/XXIII/0624.02.2006 r.ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
129.129/XXIII/0624.02.2006 r.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Przyrowie
130.130/XXIII/0624.02.2006 r.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w placówkach oświatowych dla pracowników nie będących nauczycielami
131.131/XXIII/0624.02.2006 r.zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW
132.132/XXIV/0627.04.2006 r.uchylenia uchwały Nr 131/XXIII/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 24 lutego 2006 roku
133.133/XXIV/0627.04.2006 r.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2005 rok
134.134/XXIV/0627.04.2006 r.zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
135.135/XXIV/0627.04.2006 r.dofinansowania remontu drogi powiatowej S-1098 Julianka-Sieraków-Konstantynów w m.Sieraków, oraz drogi wojewódzkiej DW793
136.136/XXIV/0627.04.2006 r.zmian w budżecie gminy na 2006 rok
137.137/XXIV/0627.04.2006 r.utworzenia Zespołu Szkół w Przyrowie przy ul. Szkolna 44
138.138/XXIV/0627.04.2006 r.ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
139.139/XXIV/0627.04.2006 r.wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminy
140.140/XXV/0630.06.2006 r.Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów
141.141/XXV/0630.06.2006 r.zmiany Uchwały Nr 137/XXIV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkól w Przyrowie przy ul. Szkolna 44
142.142/XXV/0630.06.2006 r.zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
143.143/XXV/0630.06.2006 r.zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
144.144/XXV/0630.06.2006 r.zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
145.145/XXV/0630.06.2006 r.zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
146.146/XXV/0630.06.2006 r.zmiany Uchwały Nr 122/XXII/2005 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 grudnia 2005 roku
147.147/XXV/0630.06.2006 r.zmian w budżecie gminy na 2006 rok
148.148/XXV/0630.06.2006 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Stanisławów
149.149/XXV/0630.06.2006 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Bolesławów
150.150/XXVI/0629.09.2006 r.zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
151.151/XXVI/0629.09.2006 r.zmiany Uchwały Nr 142/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
152.152/XXVI/0629.09.2006 r.zmiany Uchwały Nr 143/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
153.153/XXVI/0629.09.2006 r.zmiany Uchwały Nr 144/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
154.154/XXVI/0629.09.2006 r.uchylenia Uchwały Nr 145/XXV/06 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
155.155/XXVI/0629.09.2006 r.wyrażenia zgody na nabycie praw majątkowych i własności budynków w miejscowości Zalesice
156.156/XXVI/0629.09.2006 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo Zarębice
157.157/XXVI/0629.09.2006 r.zmian w budżecie gminy na 2006 rok
158.158/XXVII/0626.10.2006 r.zmiany Uchwały Nr 150/XXVI/06 Rady Gminy w Przyrowie z nia 29 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
159.159/XXVII/0626.10.2006 r.zmian w budżecie gminy na 2006 rok
160.160/XXVII/0626.10.2006 r.uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
161.161/XXVII/0626.10.2006 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Wola Mokrzeska
162.162/XXVII/0626.10.2006 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów w sołectwie Wola Mokrzeska
163.163/XXVII/0626.10.2006 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Sieraków
164.164/XXVII/0626.10.2006 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Staropole
165.165/XXVII/0626.10.2006 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Zalesice
166.166/XXVII/0626.10.2006 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Sygontka
167.167/XXVII/0626.10.2006 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Kopaniny