artykuł nr 1

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok"

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok”.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 25 września 2017 r.  w formie:
•   pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7),
•   telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123),
•   za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew.21) lub
•   pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl).

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Przyrów.