artykuł nr 1

Świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy

Ogólny opis

 1. W dniu 25 czerwca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące warunków przyznania i przedłużenia wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Powyższe Rozporządzenie reguluje szczególne przypadki w jakich świadczenie może być przedłużone po 120 dniach. Treść Rozporządzenia dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu.
 2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 941) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, wprowadzono nowy wzór wniosku o przyznanie powyższego świadczenia.
  Dodatkowo przedłużono okres o ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni. W przypadku dłuższego okresu, w którym zapewniane jest zakwaterowanie i wyżywienie, należy dodatkowo uzasadnić wniosek o przyznanie świadczenia.
  Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne weszły w życie 30 kwietnia.

 3. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty - przyznaje się pomoc mieszkańcom, którzy ugościli w swoich domach uchodźców wojennych.

 4. O świadczenie może ubiegać się każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40 zł za osobę dziennie.

 5. Jeśli mieszkaniec Gminy Przyrów zapewnia obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 24 lutego br. i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni).

Komórka organizacyjna

Referat finansowy, pokój nr 2, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 26.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.