artykuł nr 1

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych I piętro budynku Urzędu Gminy - pokój nr 3, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 32.

Ogólny opis

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Przyrów po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Opinia Gminnej Komisji jest wydawana w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;

  2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

  3. powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.

 4. Nie zezwala się na usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w odległości mniejszej niż 40 m od granicy obiektów szkół i placówek wychowawczo-opiekuńczych, mierząc po drodze dojścia od wejścia placówki uprawnionej do sprzedaży alkoholu do wejścia do obiektu chronionego.

 5. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie może odbywać się na terenie ogólnodostępnych kąpielisk.

 6. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

  1. posiadanie zezwolenia,

  2. wniesienie opłaty,

  3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

  4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty,

  5. posiadanie tytułu prawnego do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,

  6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

  7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

  8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Gminy,

  9. przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa.

 7. Zezwolenie cofa się w przypadku:

  1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
   a w szczególności:

   • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

   • sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych,

   • sprzedaży, podawania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.

  2. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych,

  3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

  4. wprowadzania do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

  5. przedstawiania fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży,

  6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

  7. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

 8. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

 9. Zezwolenie wygasa w przypadku:

  1. likwidacji punktu sprzedaży,

  2. upływu terminu ważności zezwolenia,

  3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

  4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

  5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.

 10. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 11. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który musi zawierać:
  1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
  2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  3. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. przedmiot działalności gospodarczej;
  5. adres punktu sprzedaży;
  6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 5. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu), o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywości i żywienia.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach pracy Urzędu.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2.  525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37500 zł  dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37500 zł  dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77000 zł  dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy (I piętro) lub na rachunek bankowy Gminy:
Gmina Przyrów
siedziba: Urząd Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów;
Nr rachunku bankowego: 55 8591 0007 0330 0926 0013 0010.

Termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie sprawy i wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
i spraw obronnych, I piętro budynku Urzędu Gminy - pok. nr 3, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 32.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Przyrów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji Wójta przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Przyrów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  Dz. U. z 2018 poz.2137 z późn. zm.).