artykuł nr 1

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Ogólny opis

 1. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich (hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, pola biwakowe), jak również w innych obiektach, pod warunkiem że spełniają one wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i inne, określone przepisami prawa dla tego rodzaju obiektów.
 2. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają wymagania, o których mowa w poprzednim punkcie.
 3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, o którym mowa, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji.
 4. Ewidencję obiektów, które nie są obiektami hotelarskimi, ale świadczone są w nich usługi hotelarskie prowadzi wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektów.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowej, pokój nr 5,
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 29.

Sposób i terminy załatwiania sprawy

 1. Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia dokonywany jest wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne, o czym Zgłaszający informowany jest stosownym pismem. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca.
 2. W przypadku odmowy, w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie wpisu obiektu do ewidencji.
 3. W sprawach szczególnie skomplikowanych ww terminy mogą ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikiem nr 1.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może, w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań w sposób określony w §4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Informacje dodatkowe

 1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
  1. Zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
  2. Uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa;
  3. Zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
  4. Zmianie liczby miejsc noclegowych.
 2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w poprzednim punkcie.

 3. Marszałek województwa oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) mają prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie:

  1.  Wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;

  2. Wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych określonych odrębnymi przepisami.

- w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1546 z późn. zm).