artykuł nr 1

Ulgi w czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową stanowiących własność Gminy Przyrów

Komórka organizacyjna

Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, pokój nr 14, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 40.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku wraz z oświadczeniem wnioskodawcy.
 2. Dokumenty potwierdzające spadek przychodów wskazane we wniosku.
 3. Klauzula informacyjna.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.).
 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr Or 0050.31.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową, stanowiących własność Gminy Przyrów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.