artykuł nr 1

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych, pokój nr 17, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 34.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Aktualny wypis z rejestru gruntów dla działek dla których ma być wydane zaświadczenie o położeniu działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 17zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).