artykuł nr 1

Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych, pokój nr 17, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 34.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku, oświadczenie przedstawiające aktualny stan wypisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów).
  3. Wypis z rejestru gruntów.
  4. Kopia mapy katastralnej. 
  5. Wstępny projekt podziału (3 egzemplarze).
  6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis). Pełnomocnictwo zwolnione z opłaty (art.2 ust.1 pkt 1 litera h Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).