artykuł nr 1

Ustalenie warunków zabudowy

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych, pokój nr 17, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 34.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Kopia mapy zasadniczej/katastralnej w skali 1:500/1:1000/1:2000  obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu  objętego wnioskiem – 2 egzemplarze.
 4. Graficzne przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 107 zł.
 2. Decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji, których Inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego są zwolnione z opłaty skarbowej.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081).