artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2022

Podatek rolny w roku 2022 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t. j. Dz. U.  z 2020 r poz. 333 z późniejszymi zmianami)
Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021r (M.P. z 2021,poz. 951) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2021r. , która wyniosła 61,48 zł za 1 kwintal.

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego
    (61,48 zł  x 2,5q = 153,70 zł)
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych -  307,40 zł z 1 ha fizycznego
    (61,48 zł x 5q = 307,40 zł )
artykuł nr 2

Podatek leśny w roku 2022

Podatek leśny w roku 2022  na terenie Gminy Przyrów  został ustalony na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zmianami) . Podstawą naliczenia podatku leśnego jest  cena sprzedaży drewna ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021r ( Mon. Pol. z 2021r poz. 950 ) w sprawie średniej ceny skupu drewna za okres trzech kwartałów 2021r., która wynosi 212,26 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego:

  • 46,6972 zł z 1 ha fizycznego lasu (212,26 zł x 0,220m³)
  • lasy wchodzące w skład rezerwatu przyrody lub parku narodowego stawka podatku leśnego jest obniżona o 50% i wynosi – 23,3486 zł
artykuł nr 3

Podatek od nieruchomości w roku 2022

Podatek od nieruchomości w roku 2022 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXVI/167/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku.

Link: Uchwała Nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 listopada 2021 roku.

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych w roku 2022

Podatek od środków transportowych w roku 2022 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr X/56/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Nr X/56/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.