artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2018

Podatek rolny w roku 2018 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U.  z 2016 r poz. 617 z późniejszymi zmianami).

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r (M.P. z 2017,poz. 958) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wyniosła 52,49zł za 1 kwintal.

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 131,23 zł z 1 ha przeliczeniowego
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych -  262,45 zł z 1 ha fizycznego

 

artykuł nr 2

Podatek leśny w roku 2018

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2018 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 374 ze zmianami). Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, ogłoszona przez GUS 20 października 2017 r (M.P. z 2017r poz. 963) wynosi 197,06 zł za 1 m³

Stawka podatku leśnego:

  • 43,35 zł z 1 ha fizycznego lasu
artykuł nr 3

Podatek od nieruchomości w roku 2018

Podatek od nieruchomości w roku 2018 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXI/160/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XXI/160/2017 z dnia 3 listopada 2017 r

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych w roku 2018

Podatek od środków transportowych w roku 2018 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IX/66/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr IX/66/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.