artykuł nr 1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2015

Zgodnie z uchwałą Nr 150/XXIV/2014 Rady Gminy Przyrów ustalone zostają nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

(Nowe stawki obowiązują od dnia 1 kwietnia 2014 roku.)

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
  • 17 złotych (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,
  • 27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
  • 37 złotych (słownie: trzydzieści siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
  • 34 złote (słownie: trzydzieści cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3osób,
  • 54 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
  • 74 złote (słownie: siedemdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.
Załączniki:
Uchwała Nr 150/XXIV/201493 KB