artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2014

 

Podatek rolny w roku 2014 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. Nr 136 z 2006 r poz. 969 z późniejszymi zmianami)

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2013r (M.P. z 2013,poz. 814) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów , która wyniosła 69,28 zł za 1 kwintal. Jednakże Rada Gminy Przyrów uchwałą Nr 142/XXIII/2013r z dnia 16 grudnia 2013r obniżyła średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na terenie Gminy Przyrów do kwoty 59,00 zł za 1 kwintal.

 

 

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 147,50 zł z 1 ha przeliczeniowego
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 295,00 zł z 1 ha fizycznego

 

 

Informacja o zwolnieniu w podatku rolnym gruntów otrzymanych w drodze scalania


W związku z przeprowadzonym scalaniem gruntów we wsi Wiercica, gm. Przyrów Urząd Gminy w Przyrowie informuje, że na mocy art. 12 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r Nr 136 poz. 969) przysługuje zwolnienie  w podatku rolnym na grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalania – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalania gruntów. Po upływie ww. okresu zwolnienia, zgodnie z art.12 ust.6 w/w ustawy stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku rolnego w pierwszym roku 100% w drugim roku 0 75% i w trzecim roku 0 50%.

Powyższe zwolnienie Wójt Gminy Przyrów przyznaje w drodze decyzji, na wniosek podatnika

Niniejszy wniosek należy złożyć w tut. Urzędzie osobiście w godzinach:

8ºº - 15ºº   od poniedziałku do piątku

lub wysłać na adres:

Urząd Gminy w Przyrowie
 ul. Częstochowska 7
42-248 Przyrów

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem

34 35 54 120 w. 25  Referat podatków