artykuł nr 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów