artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości niezabudowane położone w Sierakowie

Przyrów, dnia 14.08.2003 roku

OGŁOSZENIE

Napodstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ogospodarce

nieruchomościami(tekst jednolity Dz.U.Nr 46 poz.543 ) i Rozporządzenia

RadyMinistrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określeniaszczegółowych

zasadi trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomościstanowiących własność

SkarbuPaństwa lub własność gminy (Dz.U.Nr 9 poz.30)


WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

położonych w Sierakowie gm.Przyrów


l.p.

numer

działki

powierz-

chniaw

ha

numer

KW

położenie

opis

nieruchomości

przeznaczenie

w planie

rodzaj zbycia

postąpienie

w zł

wadium

w zł

cena

wywoławcza

1.

151/3

0,1651

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

130,00

1300,00

13000,00

2.

192/2

0,1429

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

110,00

1100,00

11000,00

3.

192/3

0,1420

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

110,00

1100,00

11000,00

4.

192/4

0,1420

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

1000,00

10000,00

5.

192/5

0,1411

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

6.

193/1

0,1204

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

930,00

9300,00

7.

193/2

0,1197

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

920,00

9200,00

8.

193/3

0,1190

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

920,00

9200,00

9.

193/4

0,1207

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

10.

193/5

0,1200

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

11.

193/6

0,1193

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

12.

194/1

0,1171

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

13.

194/2

0,1234

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

14.

194/3

0,1268

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

15.

194/4

0,1290

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

16.

194/5

0,1313

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

850,00

8500,00

17.

194/6

0,1175

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

18.

194/7

0,1284

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

1000,00

10000,00

19.

194/8

0,1290

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

20.

194/9

0,1284

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

21.

194/10

0,1278

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

terenusług,turystyki,

zabudowyletniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

850,00

8500,00

Przetargodbędzie się w dniu 15 września 2003 roku ogodz.10oo(poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy w Przyrowieul.Częstochowska 7 w pokoju nr 14.

Wprzetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne którewniosą wadium w wysokości określonej dla poszczególnej działkiw terminie do dnia 11 września 2003 roku do godz.14oo wkasie tutejszego Urzędu Gminy pok.nr 2 lub na konto Urzędu Gminy wPrzyrowie Nr 82811066-3600-11-13 w Jurajskim Banku Spółdzielczym w Niegowie Oddział w Przyrowie.

Wadiummożna wnosić w gotówce lub obligacjach państwowych.

Wadiumwpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał ,zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikomwadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniuprzetargu.

Ostatecznytermin zapłaty ceny nabycia nieruchomości upływa w dniu podpisaniaumowy notarialnej.

Niedotrzymanietego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy powoduje przepadekwadium, a przetarg czyni niebyłym.

Szczegółoweinformacje dotyczące nieruchomości i przetargu udziela ReferatOchrony Środowiska i Gospodarki Gruntami pok.14 , tel.(034) 35-54-120w.40.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Przyrów, dnia 14.08.2003 rokuWÓJT GMINY PRZYRÓWogłasza pisemny przetarg nieograniczonyna dzierżawę : na okres 5 latI. Nieruchomości zabudowanej budynkiem po magazynie zbożowym i po byłym skupie bydła położonej w Przyrowie przy ul.Cmentarnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 272/10 k.m.1 o powierzchni 0,4042 ha i działka 272/11 k.m.1 o powierzchni 0,3252 ha opisanej w Księdze Wieczystej KW 75638 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie. Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod urządzenia usługowe rolnictwa.II.Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 16 września o godz. 10oo w Urzędzie Gminy w Przyrowie pok.14.III.1. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy: 1700 zł + VAT( miesięcznie) 2. Wysokość wadium 250 zł Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy pok. nr 2 lub w Banku Spółdzieczym w Przyrowie Nr 82811066 - 3600 - 11 -13.IV.Warunki uczestnictwa w przetargu:1/ wpłacenie wadium w wysokości określonej j.w.2/ Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie pok. 16 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Przetarg na dzierżawę nieruchomości po byłym magazynie zbożowym i skupie bydła” w terminie do dnia 14 września 2003 rokuV.Oferta powinna zawierać:1/ Imię i nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oferenta, datę sporządzenia oferty z podpisami upoważnionych przedstawicieli oferenta. Oferenci - osoby prawne - winni przedłożyć wyciąg z właściwego rejestru ( potwierdzona kopia wyciągu)2/. Oferowaną cenę, równą conajmniej cenie wywoławczej3/.Dowód wpłaty wadium4/.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń5/.Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym obiektów6/.Krótka charakterystyka proponowanej działalności z wykorzystaniem nieruchomości objętych przetargiem.VI.1/. Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, jeżeli oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy2/. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa kontynuuje go w formie licytacji. Osoby przystępujące do licytacji powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo oferenta.VII.Bliższych informacji udziela Urząd Gminy w Przyrowie ul.Częstochowska 7 pok.14 w godzinach od 730 - 15 30 . Tel. 35-54 120 w.40.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienia od przetargu, prowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień lub unieważnienia go bez podania przyczyny.
Dostępne kategorie:
Rok 2003
Rok 2002