artykuł nr 1

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy

 1. Sprawuje nadzór nad pracą Referatu Finansowego, którego jest kierownikiem.
 2. Opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy podległego jej referatu.
 3. Wykonuje zadania wynikajce z przepisów szczególnych jako główny księgowy budżetu.
 4. Realizuje ustawy o finansach publicznych, podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej, ordynacji podatkowej i rachunkowości.
 5. Sporządza wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przewidywanych przedsięwzięć.
 6. Przekazuje komórkom organizacyjnym oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu budżetu.
 7. Dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji.
 8. Sporządza sprawozdania budżetowe według rodzajów i terminów wynikających z ustawy o sprawozdawczości budżetowej.
 9. Nadzoruje egzekucję i windykację należności z tytułu podatków i opłat ustalonych przez gminę.
 10. Składa kontrasygnatę na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 11. Informuje Radę o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
 12. Zapewnia ochronę mienia komunalnego między innymi poprzez ubezpieczenia.
 13. Nadzoruje zarządzanie mienia sołeckiego.
 14. Nadzoruje wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.
 15. Prowadzi ewidencję funduszy depozytowych oraz gwarancji należytego wykonania umów.
 16. Sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania podległego referatu.
 17. Wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta.