artykuł nr 1

Zadania i kompetencje Sekretarza

 1. Wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzdu i w tym zakresie:
  • nadzoruje opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
  • dba o wygląd budynku Urzdu i jego otoczenia,
  • nadzoruje właściwe wydatkowanie środków finansowych na materiały biurowe,
 2. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzdu i w tym celu:
  • opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego Urzdu,
  • nadzoruje stosowanie instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,
  • nadzoruje system funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie.
 3. Nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Rady.
 4. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców.
 5. Organizuje prace związane z wyborami prezydenckimi, do sejmu i senatu, rad gmin oraz przewidzianych przepisami prawa referendów.
 6. Prowadzi rejestr zarządzeń Wójta.
 7. Nadzoruje prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
 8. Przechowuje oświadczenia majątkowe składane Wójtowi.
 9. Koordynuje realizację zadań związanych z prowadzeniem oświaty w gminie:
  • realizacja zadań dotyczących zakładania i prowadzenia przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  • realizacja zadań dotyczących likwidowania szkół publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorowaniem szkół i placówek oświatowych,
  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i placówki,
  • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  • sporządzanie zbiorczego zestawienia danych w ramach systemu informacji oświatowej (SIO) i przekazywanie do właściwego kuratorium oświaty,
  • dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osobę fizyczną lub prawną,
  • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 10. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych.
 11. Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu przez Wójta pełnomocnictwa.
 12. Zastępuje Wójta w razie jego nieobecności lub niemonoci pełnienia przez niego obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących Urzędu.
 13. Wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta.