artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/123/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/12/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 4200/VII/11/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na
2022 rok Gminy Przyrów.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 4200/VII/179/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 4200/VII/178/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej na 2022 rok Gminy Przyrów.