artykuł nr 1

Informacja nr 1/2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie danych podawanych do publicznej wiadomości przez zarząd jst.

Załączniki:
Treść informacji nr 1/2021546 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/58/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr Or.0050.20.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów

artykuł nr 4

Uchwała Nr 4200/VII/130/2020 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

artykuł nr 5

Uchwała Nr 4200/VII/49/2020 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań