artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/130/2020 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/49/2020 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

artykuł nr 3

Uchwała Nr 4200/VII/229/2019 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr OR.0050.88.2019

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

artykuł nr 5

Uchwała Nr 4200/VII/228/2019 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok