artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/93/2019 VII Składu...

w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów
artykuł nr 2

Informacja o wykonaniu budżetu w 2018 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych
artykuł nr 3

Uchwała Nr 4200/VII/64/2019 VII Składu...

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.22.2019

w sprawie sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2018 rok, sprawozda rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów
artykuł nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2018 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.