artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 [Wybory uzupełniające]

Informuję, że dnia 31 stycznia 2020 roku upływa termin zgłaszania Radom Gmin kandydatów na ławników sądowych  [Wybory uzupełniające].

Kandydatów na ławników zgłaszają :

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje związkowe,
 • organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenia kandydata dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć :

 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • informację z Krajowego rejestru Karnego;
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;
 • oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

Informuję, że dnia 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania Radom Gmin kandydatów na ławników sądowych.

Kandydatów na ławników zgłaszają :

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje związkowe,
 • organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenia kandydata dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć :

 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • informację z Krajowego rejestru Karnego;
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;
 • oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak