artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/185/2018

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2018 rok”
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIII/184/2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Przyrów
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIII/183/2018

w sprawie podziału Gminy Przyrów na obwody głosowania
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIII/182/2018

w sprawie podziału Gminy Przyrów na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Przyrów
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIII/181/2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miescowości Wiercica