artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/112/2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/111/2016

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/110/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/109/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIV/108/2016

w sprawie udzielenia, rozliczenia, trybu i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych