artykuł nr 1

Uchwała Nr VII/54/2015

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Myszkowie.
artykuł nr 2

Uchwała Nr VII/53/2015

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok.
artykuł nr 3

Uchwała Nr VII/52/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/III/03 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
artykuł nr 4

Uchwała Nr VII/51/2015

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji „ Przyrów”.
artykuł nr 5

Uchwała Nr VII/50/2015

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Województwa Śląskiego.