artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń - rok 2017

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów
(rok 2017)

Lp.Numer zarządzeniaData wydaniaTreść zarządzenia (w sprawie):
1.0050.1.201705.01.2017 r.w sprawie przekazania mienia ruchomego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyrów.
2.Or.0050.2.201710.01.2017 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2017 roku.
3.Or.0050.3.201712.01.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
4.Or.0050.4.201712.01.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.
5.Or.0050.5.201725.01.2017 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnej.
6.Or.0050.6.201725.01.2017 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnej.
7.Or.0050.7.201726.01.2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie.
8.Or.0050.8.201730.01.2017 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2014-2020- typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
9.Or.0050.9.201730.01.2017 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przyrów w związku z zadaniem pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w Zalesicach gmina Przyrów II ETAP”.
10.Or.0050.10.201702.02.2017 r.w sprawie wprowadzenia dokumentu „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
11.Or.0050.11.201702.02.2017 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2017 roku.
12.Or.0050.12.201702.02.2017 r.w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2017 roku.
13.Or.0050.13.201702.02.2017 r.w sprawie: określenia wzoru karty oceny oferty na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przyrów.
14.Or.0050.14.201714.02.2017 r.w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów"
15.Or.0050.15.201727.02.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Przyrów ul. Słoneczna, ul. Rolnicza, ul. Ogrodowa; Smyków ul. Prosta, ul. Stawowa, Wola Mokrzeska ul. Rzeczna na terenie gminy Przyrów”.
16.Or.0050.16.201727.02.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
17.Or.0050.17.201727.02.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.
18.Or.0050.18.201709.03.2017 r.w sprawie korekty Zarządzenia nr OR.0050.16.2017 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27.02.2017.
19.Or.0050.19.201709.03.2017 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.
20.Or.0050.20.201709.03.2017 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
21.Or.0050.21.201716.03.2017 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.
22.Or.0050.22.201716.03.2017 r.w sprawie: utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Przyrów w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.
23.Or.0050.23.201729.03.207 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.
24.Or.0050.24.201729.03.207 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.
25.Or.0050.25.201727.04.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
26.Or.0050.26.201727.04.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.
27.Or.0050.27.201715.05.2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
28.Or.0050.28.201715.05.2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
29.Or.0050.29.201715.05.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.
30.Or.0050.30.201718.05.2017 r.w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu prac tej komisji.
31.Or.0050.31.201718.05.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
32.Or.0050.32.201718.05.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.
33.Or.0050.33.201722.05.2017 r.w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w latach 2001-2015.
34.Or.0050.34.201723.05.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
35.Or.0050.35.201723.05.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
36.Or.0050.36.201731.05.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
37.Or.0050.37.201731.05.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
38.Or.0050.38.201708.06.2017 r.w sprawie powołania: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
39.Or.0050.39.201716.06.2017 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or.0151-88/2010 z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
40.Or.0050.40.201716.06.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
41.Or.0050.41.201716.06.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
42.Or.0050.42.201723.06.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
43.Or.0050.43.201723.06.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
44.Or.0050.44.201723.06.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
45.Or.0050.45.201707.07.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
46.Or.0050.46.201707.07.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
47.Or.0050.47.201707.07.2017 r.w sprawie nabycia nieruchomości.
48.Or.0050.48.201724.07.2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie.
49.Or.0050.49.201724.07.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
50.Or.0050.50.201724.07.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
51.Or.0050.51.201704.08.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
52.Or.0050.52.201704.08.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
53.Or.0050.53.201710.08.2017 r.w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.
54.Or.0050.54.201717.08.2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
55.Or.0050.55.201717.08.2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
56.Or.0050.56.201717.08.2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
57.Or.0050.57.201721.08.2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przyrowie.
58.Or.0050.58.201722.08.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa - modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980 mb. w miejscowości Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj. śląskie".
59.Or.0050.59.201723.08.2017 r.w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "CHMURA 2017" z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
60.Or.0050.60.201706.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
61.Or.0050.61.201706.09.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
62.Or.0050.62.201711.09.2017 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku Publicznego na 2018 rok.
63.Or.0050.63.201711.09.2017 r.w sprawie nabycia nieruchomości.
64.Or.0050.64.201711.09.2017 r.w sprawie nabycia nieruchomości.
65.Or.0050.65.201713.09.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa - modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980 mb. w miejscowości Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj. śląskie".
66.Or.0050.66.201713.09.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
67.Or.0050.67.201720.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
68.Or.0050.68.201720.09.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
69.Or.0050.69.201727.09.2017 r.w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.67.2017 z 20.09.17 w sprawie zmian w budżecie gminy.
70.Or.0050.70.201727.09.2017 r.w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynie na terenie gminy Przyrów.
71.Or.0050.71.201709.10.2017 r.w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i wstępnego oszacowania strat powstałych na terenie Gminy Przyrów, po przejściu huraganowego wiatru w dniu 5 października 2017 r.
72.Or.0050.72.201718.10.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
73.Or.0050.73.201718.10.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
74.Or.0050.74.201723.10.2017 r.w sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów na realizację zadania pn. „Etnostrada Gminy Przyrów kultywowanie rodzinnych tradycji poprzez zespoły folklorystyczne - zakup strojów” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020”.
75.Or.0050.75.201727.10.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
76.Or.0050.76.201731.10.2017 r.w sprawie przekazania mienia ruchomego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mokrzeskiej.
77.Or.0050.77.201703.11.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
78.Or.0050.78.201713.11.2017 r.w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018.
79.Or.0050.79.201713.11.2017 r.w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
80.Or.0050.80.201714.11.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
81.Or.0050.81.201714.11.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
82.Or.0050.82.201714.11.2017 r.w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i administrowania systemem monitoringu wizyjnego Gminy Przyrów.
83.Or.0050.83.201721.11.2017 r.w sprawie sprostowania omyłki w Zarządzeniu Nr Or.0050.64.2017 Wójta Gminy Przyrów z dnia 11 września 2017 roku.
84.Or.0050.84.201723.11.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w latach 2018 i 2019 roku".
85.Or.0050.85.201729.11.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
86.Or.0050.86.201729.11.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
87.Or.0050.87.201730.11.2017 r.w sprawie korekty Zarządzenia OR.0050.80.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy.
88.Or.0050.88.201730.11.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
89.Or.0050.89.201705.12.2017 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
90.Or.0050.90.201711.12.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w latach 2018 i 2019 roku".
91.Or.0050.91.201713.12.2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
92.Or.0050.92.201713.12.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
93.Or.0050.93.201728.12.2017 r.w sprawie korekty Zarządzenia nr OR.0050.91.2017 z 13 grudnia 2017r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
94.Or.0050.94.201728.12.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
95.Or.0050.95.201728.12.2017 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek.
96.Or.0050.96.201728.12.2017 r.w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
97.Or.0050.97.201728.12.2017 r.w sprawie planu finansowego Urzdu Gminy w Przyrowie na 2018 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie.
98.Or.0050.98.201728.12.2017 r.w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Gminie Przyrów.
99.Or.0050.99.201728.12.2017 r.w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
100.Or.0050.100.201728.12.2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie.