artykuł nr 1

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

 1. Jest kierownikiem urzędu.
 2. Jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w urzędzie pracowników oraz w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 3. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy.
  Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów szczególnych.
 4. Wydaje decyzje administracyjne z zakresu administracji publicznej.
 5. Udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznych kompetencji.
 6. Jest terenowym organem obrony cywilnej.
 7. Kieruje bieżącymi sprawami gminy.
 8. Nadzoruje realizację budżetu.
 9. Realizuje politykę kadrową w urzędzie.
 10. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu.
 11. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów i komórek organizacyjnych urzędu:
  • Referatu Finansów,
  • Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  • Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Samodzielnego stanowiska do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych,
  • Samodzielnego stanowiska obsługi rady gminy,
  • Samodzielnego stanowiska do spraw drogownictwa i działalności gospodarczej,
  • Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej i kadr,
  • Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia,
  • Pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych,
  • Pełnomocnik Wójta do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Administratorem bezpieczeństwa informacji,
  • Inspektorem kontroli finansowej.