artykuł nr 1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zgłaszających do Urzędu Gminy w Przyrowie potrzebę transportową lub korzystających ze zorganizowanego przez Wójta Gminy transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO) Wójt Gminy Przyrów informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 3554120, e-mail: przyrow@przyrow.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - elektronicznie na adres e-mail:  iod@przyrow.pl lub telefonicznie pod numerem lub telefonu 505 232 147).
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji Decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKL.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia 2021 r. nakładającej na Prezydentów miast, Burmistrzów oraz Wójtów obowiązek zorganizowania transportu (dowozu) osób uprawnionych do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2:
  • osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
  • osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców jak również polecającej zorganizowanie telefonicznego puntu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 (infolinia).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w celu rozliczenia zadania zleconego w ramach ww. decyzji, a także w celach archiwalnych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ww. decyzją, w zakresie: imię i nazwisko adres, numer telefonu;
  • art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z ww. decyzją, w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych odbiorcami tych danych są:
  • pracownicy Urzędu Gminy w Przyrowie – na podstawie wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyrów - na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • pracownicy służby zdrowia w punktach szczepień;
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia zadania zleconego.  Po tym okresie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  • sprostowania lub poprawiania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).
 10. Zbieranie danych osobowych jest konieczne z uwagi na realizację zadania zleconego. Osoba zgłaszająca potrzebę transportową  zobowiązana jest podać żądane dane osobowe. W przypadku odmowy podania danych osobowych osoba zgłaszająca potrzebę transportową nie zostanie uwzględniona w organizacji transportu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania. Dane te nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.