artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@przyrow.pl.
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.