artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Gmina Przyrów z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@przyrow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wizyjnym podejmuje Pani/Pan świadomą i dobrowolną decyzję, że Pani/Pana wizerunek będzie rejestrowany oraz przechowywany przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od momentu nagrania.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora (zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrona mienia) oraz art. 6 ust. 1 lit. c, w związku z art. 111 i 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.