artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Programie laptop dla ucznia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dziecka będącego Uczniem biorącym udział w Programie "Laptop dla ucznia" jest Urząd Gminy Przyrów z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 3554120, e-mail: przyrow@przyrow.pl;
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez e-mail: iod@przyrow.pl lub tel. 505 232 147;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizację obowiązku prawnego ciążącego na organie prowadzącym jako administratorze danych osobowych. Wobec tego podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych osób będzie tu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
  • art. 7 ust 3 ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (w przypadku umowy przekazania na własność),
  • art. 8 ust. 1 ustawy (w przypadku umowy użyczenia),
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem (Dz.U. z 2023 r. poz. 1838),
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem (Dz.U. z 2023 r. poz. 1839);
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału Państwa dziecka w Programie "Laptop dla ucznia";
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom zaangażowanym realizację Programu "Laptop dla ucznia" wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora - przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszało przepisy RODO;
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.