artykuł nr 1

Konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2023 rok

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2023 rok.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można zgłaszać do dnia 19 września 2022 roku:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów;
  • listownie na adres Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przyrow@przyrow.pl;
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /9w99dche0v/skrytka lub /9w99dche0/SkrytkaESP.

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Przyrów.