artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok”

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok”.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można zgłaszać do dnia 13 grudnia 2021 r.:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (skrzynka podawcza na parterze budynku);
 • listownie na adres Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przyrow@przyrow.pl;
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /9w99dche0v/skrytka lub /9w99dche0v/SkrytkaESP

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Przyrów.

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym - sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym - sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów.

Uwagi do projektu Uchwały można zgłaszać do dnia 12 listopada 2021 r.:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (skrzynka podawcza na parterze budynku);
 • listownie na adres Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przyrow@przyrow.pl;
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /9w99dche0v/skrytka lub /9w99dche0v/SkrytkaESP.
artykuł nr 3

Konsultacje projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok”

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok”.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2021 r.:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (skrzynka podawcza na parterze budynku);
 • listownie na adres Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przyrow@przyrow.pl;
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /9w99dche0v/skrytka lub /9w99dche0v/SkrytkaESP

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Przyrów.