artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFIII.746.78.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji Nr 81/2020, znak: IFIII.746.78.2020, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa w Przyrowie obiektu radiokomunikacyjego L61_Przyrów_507_A (ORx061-086215-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS", projektowanego na działce gruntu: dz. nr320/1, k.m. 1,4, obręb 0014 Zalesice, w granicach terenów zamkniętych.

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa urządzeń wodnych siłowni wodnej na rzece Wiercicy w m. Wiercica nr 123., gm. Przyrów, z przeznaczeniem do napędu urządzeń małej elektrowni wodnej (MEW)”.

artykuł nr 3

Obwieszczenia Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie.

artykuł nr 4

XVIII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu  30 grudnia (środa) 2020 roku o godz. 12:00 XVIII sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XVI i XVII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Zalesice – referent  Joanna Nowakowska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sieraków – referent  Joanna Nowakowska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sygontka – referent  Joanna Nowakowska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole – referent  Joanna Nowakowska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów – referent  Joanna Nowakowska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok  – referent Ewelina Wiśniewska.
 19. Komunikaty i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
artykuł nr 5

XVII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 14 grudnia (poniedziałek) 2020 roku o godzinie 11:00 XVII – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przyrów – referent Robert Deska.
 4. Komunikaty i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.