artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki:
Wykaz78 KB
artykuł nr 2

II sesja Rady Gminy w Przyrowie

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e  

w dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy II sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie Protokołu I sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 5. Interpelacje i wnioski radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
  2015-2029.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 rok

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

 12. Ustalenie planów pracy Rady Gminy i poszczególnych Komisji Rady Gminy na
  2015 rok.

 13. Komunikaty i wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy wiatrowej składającej sie z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Bolesławów, Staropole.  

Załączniki:
Obwieszczenie199 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej

 OGŁOSZENIE

O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2014
Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)
zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Przyrów działań w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w Podprogramie 2014.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Przyrów.
Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Przyrów pomocy żywnościowej w okresie:
grudzień 2014 - styczeń 2015.
Wymagania wobec Partnera:
1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2014, muszą
spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej
wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
dotyczącymi realizacji Podprogramu 2014, tj.:
1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
2) posiadać zdolności administracyjne do:
a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO
PŻ,
b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej
artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,
3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,
prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.
2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie
2014, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych
o których mowa w pkt. 1, w następujących obszarach:
1) administrowania,
2) transportu,
3) magazynowanie
3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2014 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-pomoc-zywnosciowa/
Tryb składania wniosków:
1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2014 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Termin składania wniosków: 12 grudnia 2014 r.
3. Wnioski (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: biuro@bzczestochowa.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:
Bank Żywności w Częstochowie
ul. Waszyngtona 47A
42-217 Częstochowa
Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu: 34 368 24 48 lub 507 162 616.
Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminy.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2014.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
Prezes Zarządu
Banku Żywności w Częstochowie
(-) Norbert Kępiński
Przyrów, dnia 5 grudnia 2014 r.
Załączniki:
Wzór wniosku 2164 KB
Wzór wniosku 193 KB