główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały  Nr IV/27/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów,
  2. zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10.03.2015 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  3. zmiany uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10.03.2015 roku w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art.5 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz.1536 t.j. z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie  z dnia 4 października  2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie  działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiotem  konsultacji  społecznych są projekty uchwał wyżej wymienione.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ustala się termin konsultacji na dzień 24 czerwca 2016  roku, a termin zakończenia  na dzień  03 lipca 2016  roku.

Rady  działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi  do w/w projektów uchwał za pomocą:

  1. fax-u, na nr (34)3554120;23 wew.21,
  2. e-maila, na adres przyrow@przyrow.pl ,
  3. pisma wysłanego na adres – Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (decyduje  data wpływu do Urzędu).