Uchwała Nr XVIII/140/2017

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przyrów na lata 2017-2020

Uchwała Nr XVIII/139/2017

w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2017 rok”

Uchwała Nr XVIII/138/2017

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XVIII/137/2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XVIII/136/2017

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Przyrów przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XVIII/135/2017

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla której Gmina Przyrów jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XVIII/134/2017

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla którego Gmina Przyrów jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XVIII/133/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego