Zarządzenie Nr Or.0050.100.2017

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.99.2017

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2017

w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Gminie Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.97.2017

w sprawie planu finansowego Urzdu Gminy w Przyrowie na 2018 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2017

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.95.2017

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2017

w sprawie korekty Zarządzenia nr OR.0050.91.2017 z 13 grudnia 2017r.w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.91.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.90.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w latach 2018 i 2019 roku"

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.87.2017

w sprawie korekty Zarządzenia OR.0050.80.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.85.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.84.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w latach 2018 i 2019 roku"

Zarządzenie Nr Or.0050.83.2017

w sprawie sprostowania omyłki w Zarządzeniu Nr Or.0050.64.2017 Wójta Gminy Przyrów z dnia 11 września 2017 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.82.2017

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i administrowania systemem monitoringu wizyjnego Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2017

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.78.2017

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr Or.0050.77.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.76.2017

w sprawie przekazania mienia ruchomego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mokrzeskiej

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2017

w sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Stowarzyszeniu na Rzecz  Rozwoju Gminy Przyrów na realizację zadania pn. „Etnostrada Gminy Przyrów kultywowanie  rodzinnych tradycji poprzez zespoły folklorystyczne - zakup strojów” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020”.

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.72.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.71.2017

w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i wstępnego oszacowania strat powstałych na terenie Gminy Przyrów, po przejściu huraganowego wiatru w dniu 5 października 2017 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.70.2017

w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynie na terenie gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.69.2017

w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.67.2017 z 20.09.17 w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.68.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.67.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.66.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.65.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa - modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980 mb. w miejscowości Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj. śląskie"

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2017

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2017

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.62.2017

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku Publicznego na 2018 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.60.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.59.2017

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „CHMURA 2017” z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie Nr Or.0050.58.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa - modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980 mb. w miejscowości Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj. śląskie"

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2017

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2017

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.50.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.49.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.48.2017

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.47.2017

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.46.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.45.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.43.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.42.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.41.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.40.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.39.2017

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or.0151-88/2010 z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr Or.0050.38.2017

w sprawie powołania: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr Or.0050.37.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.36.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.35.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.34.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.33.2017

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w latach 2001-2015

Zarządzenie Nr Or.0050.32.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.31.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.30.2017

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu prac tej komisji.

Zarządzenie Nr Or.0050.29.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.28.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.27.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.26.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.25.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.24.2017

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.23.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r

Zarządzenie Nr Or.0050.22.2017

w sprawie: utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Przyrów w ramach systemu  kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.

Zarządzenie Nr Or.0050.21.2017

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.20.2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2017

w sprawie korekty Zarządzenia nr OR.0050.16.2017 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27.02.2017

Zarządzenie Nr Or.0050.17.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.15.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Przyrów ul. Słoneczna, ul. Rolnicza, ul. Ogrodowa; Smyków ul. Prosta, ul. Stawowa, Wola Mokrzeska ul. Rzeczna na terenie gminy Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.14.2017

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania ,,Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2017

w sprawie: określenia wzoru karty oceny oferty na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.12.2017

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2017 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.11.2017

w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2017 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.10.2017

w sprawie wprowadzenia dokumentu „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.9.2017

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przyrów w związku z zadaniem pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w Zalesicach gmina Przyrów II ETAP”.

Zarządzenie Nr Or.0050.8.2017

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2014-2020- typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zarządzenie Nr Or.0050.7.2017

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr Or.0050.6.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnej

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2017

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnej

Zarządzenie Nr Or.0050.4.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.3.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.2.2017

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.1.2017

w sprawie przekazania mienia ruchomego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyrów.