Uchwała Nr 196/XXXII/2010

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na pokrycie 50% kosztów niekwalifikowanych projektu dot. "Scalenia gruntów obrębu Wiercica Gmina Przyrów"

Uchwała Nr 195/XXXII/2010

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 194/XXXII/2010

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Przyrowie na lata 2010-2013

Uchwała Nr 193/XXXII/2010

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr 192/XXXII/2010

W sprawie zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego

Uchwała Nr 191/XXXII/2010

W sprawie realizacji przez Publiczne Przedszkole w Przyrowie projektu "Przedszkolaki z Przyrowa poznają świat" w ramach priorytetu IX, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013