Uchwała nr 118/XVIII/2009

W sprawie zmiany Uchwały nr 64/XI/08 z 19 marca 2008r.w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "E-Powiat Częstochowski"

Uchwała nr 117/XVIII/2009

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2008 rok

Uchwała nr 116/XVIII/2009

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2008 rok

Uchwała nr 115/XVIII/2009

W sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Uchwała nr 114/XVIII/2009

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Uchwała nr 113/XVIII/2009

W sprawie zmiany Uchwały Nr 82//XIV/08 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013

Uchwała nr 112/XVIII/2009

W sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr 111/XVIII/2009

W sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

Uchwała nr 110/XVIII/2009

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zarębice - Stanisławów

Uchwała nr 109/XVIII/2009

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia

Uchwała nr 108/XVIII/2009

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała nr 107/XVIII/2009

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego