Uchwała nr 74/XII/08

W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo Kopaniny

Uchwała nr 73/XII/08

W sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów ? sołectwo Sieraków zatwierdzonego uchwałą nr 163/XXVII/06 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 października 2006 r

Uchwała nr 72/XII/08

W sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów uchwalonego uchwałą nr 207/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5czerwca 2002 roku

Uchwała nr 71/XII/08

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr 70/XII/08

W sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyrów

Uchwała nr 69/XII/08

W sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała nr 68/XII/08

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy miejscowości Przyrów i Aleksandrówka"

Uchwała nr 67/XII/08

W sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012

Uchwała nr 66/XII/08

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2007 rok