Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/67/06

W sprawie powołania Komisji spisowej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pieniężnych w kasie Urzędu Gminy na dzień 29 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/66/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/65/06

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/64/06

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2007 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/63/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/62/06

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/61/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/60/06

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/59/06

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/53/06 Wójta Gminy Przyrów z dnia 17 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość stanowiącą własność gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/58/06

W sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/57/06

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/56/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/55/06

W sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Sierakowie gm. Przyrów oraz przeznaczeniu ich do sprzedaży w drodze rokowań.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/54/06

W sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu OC.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/53/06

W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość stanowiącą własność gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/52/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/51/06

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie GMINY PRZYRÓW

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/50/06

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/49/06

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/48/06

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/47/06

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia Skontrum w Filli Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mokrzeskiej

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/46/06

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/45/06

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006-2007"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/44/06

W sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz dzieci do szkół w roku szklonym 2006-2007"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/43/06

W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/42/06

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz dzieci do szkół w roku szklonym 2006-2007"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/41/06

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie przy ul. Szkolna 44

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/40/06

W sprawie przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/39/06

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Sylwestra Nowaka

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/38/06

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Ks. Tadeusza Jarząbka

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/37/06

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Elżbiety Loch

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/36/06

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Justyny Sowińskiej

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/35/06

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Woli Mokrzeskiej"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/34/06

W sprawie przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/33/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/32/06

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/31/06

W sprawie uzupełnienia zasad rachunkowości i planu kont

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/30/06

W sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/29/06

W sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/28/06

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/27/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/26/06

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/25/06

W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/24/06

W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/23/06

W sprawie: instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/22/06

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/21/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/20/06

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

Zarzadzenie Wójta Gminy nr 0151/19/06

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont dróg gminnych 2006"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/18/06

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 122/XXII/05 na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/17/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/16/06

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 122/XXII/05 na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/15/06

W sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/14/06

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/13/06

W sprawie: przejęcia od Miasta na prawach Powiatu Częstochowa nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 891/1 i 891/2 obręb Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/12/06

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont mostu przez rzekę Wiercica w miejscowości Zalesice"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/11/06

W sprawie: oddania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olbrachcicach "w likwidacji" w użytkowanie wieczyste gruntu i nieodpłatnego nabycia prawa własności budynków

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/10/06

W sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/09/06

W sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarzadzenie Wójta Gminy nr 0151/08/06

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę płyty Rynku w Przyrowie".

Zarządzenie Wójta gminy nr 0151/07/06

W sprawie przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/06/06

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/05/06

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 122/XXII/05 na 2006 rok.

Zarzadzenie Wójta Gminy nr 0151/04/06

W sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/03/06

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju opałowego".

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/02/06

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawa paliw".

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/01/06

W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151-61/05 Wójta Gminy Przyrów z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sport