Uchwała nr 99/XVII/05

W sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie.

Uchwała nr 98/XVII/05

W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie

Uchwała nr 97/XVII/05

W sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

Uchwała nr 96/XVII/05

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalny

Uchwała nr 95/XVII/05

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała nr 94/XVII/05

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej im Hanki Sawickiej

Uchwała nr 93/XVII/05

W sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr 92/XVII/05

W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Uchwała nr 91/XVII/05

W sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała nr 90/XVII/05

W sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji “Przyrów”.