Uchwała Nr III/25/2019

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” na terenie Gminy Przyrów

Uchwała Nr III/24/2019

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr III/23/2019

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr III/22/2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023

Uchwała Nr III/21/2019

w sprawie zmiany uchwały nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/20/2019

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr III/19/2019

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr III/18/2019

w sprawie zmiany uchwały nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów