Uchwała Nr 125/XVIII/2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2013– 2025.

Uchwała Nr 124/XVIII/2013

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2013 rok”.

Uchwała Nr 123/XVIII/2013

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2012 rok.

Uchwała Nr 122/XVIII/2013

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2012 rok.

Uchwała Nr 121/XVIII/2013

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2013-2015.

Uchwała Nr 120/XVIII/2013

w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Uchwała Nr 119/XVIII/2013

w sprawie: zmiany uchwały Nr 103/XVI/2013 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 stycznia 2013 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Uchwała Nr 118/XVIII/2013

w sprawie:zmiany uchwały Nr 104/XVI/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 stycznia 2013 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Uchwała Nr 117/XVIII/2013

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów.

Uchwała Nr 116/XVIII/2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uchwała Nr 115/XVIII/2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Uchwała Nr 114/XVIII/2013

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Dostępne kategorie:
Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r
Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r
Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.
Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.
Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.
Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.
Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.
Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.
Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.
Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.
Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.
Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.
Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.
Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.
Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.
Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.
Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.
Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.
Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.
Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.
Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.