główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.105.2019

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.104.2019

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.103.2019

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2020 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.102.2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Przyrów

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.101.2019

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie